Organització Institucional

Ceuta i Melilla Se abrirá en una ventana nueva

Ceuta i Melilla

El web "Institut Nacional de Gestió Sanitària" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre les prestacions sanitàries en l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta i Melilla i sobre la realització de totes les altres activitats que siguen necessàries per al normal funcionament dels seus servicis.

Consell Territorial del SAAD Se abrirá en una ventana nueva

Consell Territorial del SAAD

El web "Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència" Se abrirá en una ventana nueva conté contingut per a l’articulació dels servicis socials i la promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència.

Consell Nacional de la Discapacitat

Consejo Nacional de la Discapacidad

El Consell Nacional de la Discapacitat (CND) és un òrgan col·legiat interministerial i de caràcter consultiu que institucionalitza la col·laboració del moviment associatiu de les persones amb discapacitat i les seues famílies i l’Administració General de l’Estat. A més, l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat (OADIS),Se abrirá en una ventana nueva que depén del CND, conté informació sobre les actuacions que es promouen en benefici de les persones amb discapacitat.

Consell Estatal de les Persones Majors Se abrirá en una ventana nueva

Consell Estatal de les Persones Majors

El web "Institut de Majors i Servicis Socials" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre la definició, l’aplicació i el seguiment de les polítiques d’atenció, inserció social i qualitat de vida dirigides a les persones majors.